TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA NA SLOVENSKU

Grafika
Ak pochopíš dokonale časť, celok ľahko zvládneš.

autor neznámy

Teória TCM

Môžeme skonštatovať, že čínska medicína je zatiaľ u nás známa v podobe svojich praktických disciplín, ako sú akupunktúra, masáže, bylinná liečba a pod.. Menej sa však vie o jej najpodstatnejšej časti – o základnej teórii, na ktorej sú všetky tieto disciplíny založené. Bez tejto teórie by liečebná prax nebola možná, pretože výber tejto metódy a spôsob jej uplatnenia závisí na znalosti fungovania zdravého organizmu a na tom, ako vznikajú chorobné prejavy, aké sú ich príčiny atď. Tento teoretický substrát je zhrnutý a zovšeobecnený práve v základnej teórii čínskej medicíny, do ktorej patria nasledujúce disciplíny:

 • učenie o jin a jang - Toto staroveké učenie objasňuje základné princípy a mechanizmy chodu celého sveta. Podľa tohto je svet stvorený z čchi, t.j. z prapôvodnej substancie – energie. Táto energia sa skladá z dvoch protikladných, ale napriek tomu v sebe obsiahnutých zložiek: jin a jang. Vlastnosti jin a jang a zákonitostí ich vzájomných vzťahov preto predurčujú správanie sa javov a vecí, a teda aj podstatu zdravia a choroby. Napätie medzi jin jang je hybným momentom celého tohto diania. Z tohto vyplýva, že jin má úplne iné vlastnosti ako jang, ale pritom nie je možné ich od seba oddeliť, lebo v každom z nich je obsiahnutý zárodok toho druhého.

 • učenie o piatich prvkoch - Päť prvkov, teda drevo, oheň, zem, kov a voda sú počiatočným rozrôznením pôvodne jednotnej čchi. V človeku je stelesnením piatich prvkov päť orgánov cang – pečeň, srdce, slezina, pľúca a ľadviny. Pochopenie ich zákonitostí umožňuje pochopiť aj podstatu človeka a jeho organizmu.

 • učenie o vnútorných orgánoch - Táto náuka sa zaoberá činnosťami a funkciami jednotlivých orgánov ľudského tela. Podľa pôvodu a určitých typických vlastností rozdeľujeme orgány na tri skupiny: orgány cang, orgány fu a na zvláštne orgány fu. Podstatné v tomto učení však je, že popri výklade o každom orgáne objasňuje predovšetkým ich vzájomné vzťahy aj prepojenie s vnútorným prostredím.

 • učenie o čchi, krvi a telesných tekutinách - V tejto disciplíne sa objasňuje pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy týchto pre život tak nepostrádateľných súčastí organizmu a ich spojitosť s vnútornými orgánmi.

 • učenie o sieti dráh - Táto teória vysvetľuje systém dráh obehu čchi, funkcie jednotlivých dráh, spojitosť s orgánmi a aj odraz chorobných porúch. Čínska medicína považuje dráhy čchi za prirodzenú súčasť ľudského organizmu – vytvárajú sieť, ktorou je organizmus funkčne, informačne, pomocou živín, fyziologicky a patologicky prepojený. Dráhy ako také sú životne dôležité a preto sa im venuje patričná pozornosť.

 • učenie o príčinách vzniku ochorení - Zaoberá sa vnútornými a vonkajšími faktormi, ktoré spôsobujú vznik chorobného stavu. Popisuje charakteristické príznaky, ktorými sa jednotlivé patogénne činitele prejavujú.

 • učenie o mechanizme choroby - Ide o patogenéziu, vznik, vývoj a premeny choroby. Popisuje jednotlivé typy chorobných dizharmónií (t.j. hlavne stavy dizharmónie čchi).

 • metódy vyšetrovania - Hlavným postupom sú štyri vyšetrenia: vyšetrenie zrakom, sluchom, pýtaním sa, pulzom. Hlavná pozornosť sa venuje skúmaniu vzhľadu jazyka a charakteru pulzu.

 • rozlišovacia diagnostika - Rozlíšením príznakov sa určuje príčina choroby a následne aj metóda liečby. Ide pritom o proces vyhodnotenia informácií o chorobe, ktoré boli získané pri vyšetrení.

 • prevencia a zásady liečby - Hlavnou zásadou prevencie je liečiť chorobu skôr, ako prepukne, a v prípade ochorenia zabrániť jej zhoršeniu. Princípy liečby smerujú k obnove vnútornej harmónie organizmu, pričom sa plne rešpektuje individualita každej choroby a jednotlivca osobitne.

Už z tohto jednoduchého vymenovania disciplín je vidieť, aké množstvo vedomostí táto základná teória čínskej medicíny predstavuje. V čínskej medicíne nájdeme celý rad špecifických téz, teórií a postupov, ktoré sú typické len pre ňu. Keby sme z tohto množstva informácií mali vyňať tie najvšeobecnejšie, môžeme povedať, že pre čínsku medicínu sú najcharakteristickejšie tieto dva rysy:

 • celostný prístup k ponímaniu človeka - človek je chápaný ako bunka v organizme vesmíru, ktorá je s ním prepojená a podlieha rovnakým zákonitostiam ako celý vesmír

 • používanie diferenciálnej diagnostiky ako hlavnej metódy na stanovenie diagnózy choroby a následného liečebného postupu. Liečebný postup sa nestanovuje paušálne podľa zistenej choroby, ale sa určuje podľa chorobných syndrómov každého človeka.

Eshop
Dovoľujeme si Vám ponúknu niektoré z produktov, ktoré môžete nájsť v našej širokej ponuke. Môžete vyskúšať napríklad:

Produkty

> VIAC
Ak Vás stránky zaujali a chcete získať ešte nejaké doplňujúce informácie alebo sa chcete objednať na konzultáciu, napíšte nám. Váš dotaz v najbližšej dobe zodpovieme.

Ďakujeme za váš záujem.


> VIAC
Copyright © 2020   TCM Slovakia Odporúčame Poradňa Kontakt


Aktuality
7.1.2020
Dni otvorených dverí
Pridite nahliadnuť ako sa pod taktovkou našich skúsených lektorov vyučuje tradičná čínská medicína. Na...

6.12.2019
Otváracie hodiny 6.12.2019
Dňa 6.12.2019 bude naša predajňa otvorená do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie. TCM Slovakia

28.6.2019
Otváracie hodiny 28.6.2019
Dňa 28.6.2019 bude naša predajňa otvorená do 15.00 hod. Ďakujeme za pochopenie. TCM Slovakia

17.4.2019
Otváracie hodiny 18.4.2019
Dňa 18.4.2019 bude naša predajňa na Stromovej 13 v Bratislave otvorená iba do 13.00 hod. Ďakujeme za...

Archiv aktualit